Toelichting besluitvorming Kabinet Somers betreffende TaaS

Belangrijk!

Naar aanleiding van de recentelijke berichtgeving in de pers en de bekenmaking van de beslissing van Minister Somers inzake de klacht over de gemeenteraadsbeslissing in Bonheiden wensen we graag enkele zaken vermeld in de concessieovereenkomst van TaaS te verduidelijken naar de geest van de overeenkomst.

Als service-provider voor mobilitieitsoplossingen voor lokale besturen zijn wij blij met het standpunt en de verduidelijking van de Minister, want hierin wordt bevestigd dat een lokaal bestuur er mag en kan voor kiezen om een privaat-publieke samenwerking aan te gaan om de verkeersveiligheid te handhaven.

Het TaaS concept is eind 2020 ontstaan op vraag van een aantal lokale besturen, die zelf vragende partij waren voor een dergelijke privaat-publieke samenwerking. Het ontwerp van de overeenkomst dat hiervoor opgemaakt werd, werd eind 2020 opgesteld met de toenmalige marktkennis en inzichten, gebaseerd op feedback vanuit de gemeenten. We hebben de overeenkomst te goeder trouw geconcipieerd en steeds getracht de belangen van beide partijen te behartigen. In de verregaande gesprekken met een 50-tal gemeenten in het afgelopen jaar werd het TaaS concept en de concessieovereenkomst zeer enthousiast onthaald.

Als TaaS leveren we een dienst aan gemeenten om hun verkeersveiligheid te verhogen door middel van trajectcontroles. Naast het ruim gamma van andere middelen zoals verkeersdrempels, verkeersremmers, asverschuivingen, signalisatie, sensibilisering, … is dit een bijkomende manier voor een gemeente om de verkeersveiligheid te verhogen en te handhaven.

In de persmededeling van Minister Somers wordt vermeld dat in de overeenkomst tussen TaaS en het lokale bestuur blijkbaar “de indruk gewekt wordt dat de autonome bevoegdheid van de gemeente om autonoom haar mobiliteitsbeleid te voeren, wordt ingeperkt”. Om te verduidelijken dat dit nooit de bedoeling is geweest, worden de paragrafen betreffende het invoeren van belemmeringen zonder voorafgaand overleg op het traject uit de concessieovereenkomst geschrapt.

De wegbeheerder blijft als enige bevoegd voor de inrichting van de weg. Lokale autonomie en verkeersveiligheid moeten altijd voorop staan.

Kortom op basis van goede afspraken tussen beide partijen wensen we verkeershandhaving mogelijk te maken en daardoor de verkeersveiligheid te verhogen op het grondgebied van de gemeente.

Exhibition overview Q1 2022
Come visit us!