Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. BASISBEPALINGEN

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen, met uitsluiting van alle andere voorwaarden van de koper, behoudens schriftelijk door ons overeengekomen afwijkingen. Bestellingen die door de koper worden gedaan naar aanleiding van mondelinge of schriftelijke aanbiedingen van ons, kunnen pas geacht worden door ons te zijn overeengekomen nadat wij deze schriftelijk hebben bevestigd, en wel onder de voorwaarden van deze bevestiging. Onze vaste offertes zijn slechts drie maanden geldig vanaf de datum van verzending. Indien in dezelfde technische omgeving meerdere verschillende eenheden door ons in aanmerking zijn genomen, moet formeel worden verstaan dat bij de bevestiging van afzonderlijke bestellingen, elk ervan volledig onafhankelijk blijft van de andere met betrekking tot de toepassing van de verschillende clausules in deze Algemene Verkoopvoorwaarden en dat deze clausules op elk ervan van toepassing zijn alsof de andere bestellingen niet bestonden. Gewichten, afmetingen, capaciteiten, prijzen, prestatiebeoordelingen en andere gegevens in de catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, geïllustreerde zaken en prijslijsten vormen bij benadering een leidraad. Deze gegevens zijn slechts bindend voor zover het contract er uitdrukkelijk naar verwijst. De koper erkent dat hij ons als besteller alle voor een succesvolle uitvoering noodzakelijke informatie zal verstrekken. Na de bestelling is hij verplicht ons de contractuele documentatie en informatie toe te sturen en ons vooraf schriftelijk op de hoogte te brengen van eventuele onnauwkeurigheden en/of onvolledigheden. De partijen verbinden zich ertoe de inhoud van de verkoop, van alle documenten, en meer bepaald alle informatie betreffende de onderneming en de knowhow met betrekking tot het gesloten contract, vertrouwelijk te houden. Zij verbinden zich er tevens toe deze informatie niet te gebruiken voor doeleinden die geen verband houden met de verkoop en deze niet aan derden mee te delen.

ARTIKEL 2. VERPAKKING EN VERVOER, DOUANE EN BELASTINGEN

Onze apparatuur wordt altijd af fabriek verkocht vanuit onze Brusselse werkplaatsen. De koper wordt op de hoogte gebracht van de dag waarop hij het materiaal in ontvangst kan nemen. Bij gebrek aan een antwoord en zonder specifieke instructies van hun kant, wordt het materiaal op eigen risico naar hen verzonden. Alle verpakkings- en transportkosten, douanerechten en belastingen van welke aard dan ook, zijn ten laste van de Koper.

ARTIKEL 3. TIJDEN VAN DE LEVERING

De opgegeven levertijden zijn louter indicatief en kunnen niet worden gegarandeerd. Overschrijding van deze termijnen geeft de koper niet het recht zijn bestelling te annuleren of schadevergoeding te eisen. Indien formele en bijzondere bepalingen met betrekking tot de leveringstermijnen worden overeengekomen, gaan deze termijnen in op de datum van de betaling van de eerste aanbetaling. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid:

 • in geval van overmacht;

 • als de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd om een reden die buiten onze macht ligt;

 • als de betalingsvoorwaarden niet strikt worden nageleefd.

ARTIKEL 4. OVERDRACHTSPROEVEN

De aanvaarding van de apparatuur die de testruns van de bestelde apparaten en installaties vormt, moet door de koper in onze werkplaatsen worden uitgevoerd. Indien de koper niet binnen een termijn van 15 dagen na de kennisgeving ervan overgaat tot de aanvaarding en het testen van het materiaal, zullen wij dit materiaal als goedgekeurd beschouwen en behouden wij ons het recht voor om over te gaan tot de facturatie en de verzending. De betaling van het verwachte bedrag tijdens de aanvaarding van het materiaal geldt als goedkeuring van het materiaal, bij gebrek aan andere documenten.

ARTIKEL 5. LEVERING

Ongeacht de wijze van levering, en niettegenstaande andersluidende bepalingen in de bestelling, worden de goederen vervoerd op risico van de bestemmeling, zelfs indien zij franco worden verzonden.

ARTIKEL 6. WERKEN

In geval van werkzaamheden die door ons ter plaatse worden uitgevoerd, stelt de koper ons alle middelen, hulpmiddelen, machines en verbruiksmaterialen ter beschikking die nodig zijn voor de uitvoering ervan, evenals afsluitbare lokalen die geschikt zijn voor het gebruik van personeel, hun gereedschap en de apparatuur. Voor werken die in België worden uitgevoerd, moet deze uitrusting voldoen aan alle voorwaarden van de Code sur le Bien-être en het Règlement Général pour la Protection du Travail (algemeen reglement voor de arbeidsbescherming).

De koper is als enige verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van de nodige vergunningen voor de uitvoering van deze werken. Alvorens met de werken te beginnen, dient de Koper zich ervan te vergewissen dat de uitvoering van de werken de installaties zoals sleuven, leidingen, kabels, bedradingsnetwerken, elektriciteitskabels, afvoeren of funderingen niet verstoort of beschadigt. In geval van schade of hinder is de koper aansprakelijk. Met het oog hierop zal de koper ons vrijwaren voor eventuele aanspraken en verhaalsmogelijkheden van derden. De koper is verplicht ervoor te zorgen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de in de verkoop vastgestelde tijden en planning, uitsluitend tijdens werkdagen en binnen onze werkuren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de oorspronkelijke offerte.

De werken worden uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, prijzen en voorwaarden die gelden op het moment van de uitvoering. In het geval van contractwerk worden alle extra kosten die voortvloeien uit tijdverlies door redenen buiten onze wil om, zoals vertraging in de oplevering van kamers, funderingen, levering van het materiaal ter plaatse, enz. gefactureerd. De koper is verantwoordelijk voor het nemen van alle passende maatregelen om dit te bewerkstelligen:

 • de schommelingen in de netspanning van meer dan ± 10 % van de nominale spanning te compenseren;

 • vermijden van verstoringen als gevolg van storingen die door de aangesloten lijnen of door de omgeving worden veroorzaakt.


ARTIKEL 7. AANVAARDING VAN WERKEN

Na afloop van de werkzaamheden kunnen wij de koper schriftelijk een aanbod doen om de voorlopige oplevering te bevestigen. De koper bevestigt de dag van deze certificatie in onze aanwezigheid binnen de kortst mogelijke termijn. Bij het uitblijven van een antwoord binnen 15 kalenderdagen wordt de voorlopige oplevering als gerealiseerd beschouwd. De werken worden automatisch definitief aanvaard bij het verstrijken van de garantieperiode, tenzij de Koper schriftelijk en gemotiveerd het tegendeel heeft laten blijken. De eigendomsoverdracht en de daaraan verbonden risico's zullen op hetzelfde moment als de voorlopige oplevering plaatsvinden. Plannen, modellen, projecten, berekeningen, computerbestanden en andere informatiedragers die in verband met deze werken worden doorgegeven, blijven onze eigendom tot de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 8. GARANTIE

Onze producten hebben een garantie van twee jaren vanaf de datum waarop ze ter beschikking van de klant zijn gesteld, tegen alle constructiefouten of materiaalfouten, waarbij deze garantie strikt beperkt blijft tot de herstelling of vervanging in onze werkplaatsen van alle als gebrekkig erkende onderdelen. Deze garantie is alleen van toepassing als de apparatuur onder normale omstandigheden en in een normale situatie is gebruikt. Alvorens het te repareren apparaat in het kader van de garantie terug te sturen naar onze werkplaatsen, is de koper verplicht de goede werking ervan te controleren nadat hij het heeft losgekoppeld van zijn eigen installaties. De herstelling, wijziging of vervanging van onderdelen tijdens de garantieperiode mag niet leiden tot een verlenging van de garantieperiode voor de apparatuur. De vaststelling van een fout of schade geeft de koper geen recht op de automatische vervanging van de defecte onderdelen. Onze diensten moeten steeds geraadpleegd worden over de mogelijkheid van een wijziging, en indien de Koper zelf voor de vervanging van één of meerdere onderdelen wenst te zorgen, doet hij dit op eigen risico. De garantieperiode voor de werken begint op het moment dat de voorlopige oplevering wordt gecertificeerd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien een persoon die niet tot ons personeel behoort, werkzaamheden van welke aard dan ook uitvoert aan door ons geleverde apparaten en installaties. In geval van ongerechtvaardigde claims die leiden tot het ontstaan van controle- of reiskosten, worden deze kosten aan de koper in rekening gebracht. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid buiten de in dit artikel genoemde verplichtingen Wij zijn niet aansprakelijk voor de betaling van enige schadevergoeding aan de koper of aan derden voor persoonlijke ongevallen of schade aan eigendommen, die losstaan van het onderwerp van de overeenkomst of voor een tekort aan inkomsten. De koper garandeert ons tegen elk verhaal door derden.

ARTIKEL 9. BETALING

Facturen kunnen automatisch en onvoorwaardelijk worden uitgereikt zodra de werken of leveringen zijn geleverd of zodra de overeenkomstige betalingstermijn die in de offerte is vermeld, is bereikt. Behoudens andersluidend beding in onze offerte, wordt onder betaling verstaan:

 • -30 % bij plaatsing van de bestelling,

 • -70 % wanneer het materiaal ter beschikking wordt gesteld in onze fabrieken of bij de voorlopige oplevering van de werken

Al onze facturen dienen binnen 30 dagen na de datum van de bestelling te worden betaald. De bedragen die nog moeten worden betaald op een geleverde of niet geleverde bestelling worden aangepast in geval van geldontwaarding of verstoring. De door de koper betaalde voorschotten zijn vooruitbetalingen en vormen geen aanbetaling die beide partijen het recht geven om zich uit het contract terug te trekken. Indien de levering heeft plaatsgevonden vóór de volledige betaling van de in het kader van het contract verschuldigde bedragen, blijft het geleverde materiaal eigendom van de verkoper totdat het volledig is betaald. In geval van niet-betaling binnen de vastgestelde termijnen worden de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving verhoogd met een rente die gelijk is aan de rentevoet van de voorschotten in rekening-courant en de leningen van de Nationale Bank van België, vermeerderd met 4% en met een minimumpercentage van 10% per jaar, zonder dat deze clausule afbreuk doet aan de onmiddellijke opeisbaarheid van de schuld. Betaling kan niet worden geweigerd op grond van geschillen die door de Koper worden aangespannen.

ARTIKEL 10. VERZEKERING

In het geval van werken die ter plaatse moeten worden uitgevoerd, verbinden de partijen zich ertoe om tijdens de volledige duur van de uitvoering van de werken een verzekering af te sluiten tegen de financiële gevolgen van hun aansprakelijkheid ten aanzien van derden, door een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten die alle uit de verkoop voortvloeiende aansprakelijkheden dekt. Overeenkomstig de wet zijn de partijen ook verplicht een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor motorvoertuigen, arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar en van de werkplek. In het kader van deze verzekeringen verbinden de partijen zich er wederzijds toe een contractuele clausule in te voeren op grond waarvan de verzekeringsmaatschappij afziet van het recht om tegen de andere partij een rechtsvordering in te stellen.

ARTIKEL 11. BEWEGINGEN VAN ONZE TECHNISCHE MEDEWERKERS

De voorwaarden voor de aanvaarding van het materiaal, de betaling en de garantie die in deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn opgenomen, blijven dezelfde, ongeacht de redenen voor de verhuizing van ons technisch personeel naar de lokalen van de koper. De reis- en verblijfskosten en de tegenwaarde voor de diensten van dit personeel vanaf het vertrek en de terugkeer naar onze lokalen zijn steeds ten laste van de koper.

ARTIKEL 12. GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU

In het algemeen verbindt de Koper zich ertoe alle wettelijke, reglementaire en contractuele bepalingen met betrekking tot het milieu, de veiligheid en het welzijn van de werknemers op de werkplaats na te leven. Dit betreft in het bijzonder het volgende:

 • De wet op het welzijn van 4 augustus 1996;

 • Onze eigen veiligheidsinstructies, richtlijnen en richtlijnen;

 • Het R.G.P.T. (Algemeen Reglement voor de Bescherming van het Werk).

 • De bepalingen die eigen zijn aan de vestiging waar de werken worden uitgevoerd.

Indien de koper deze verplichtingen niet nakomt, behouden wij ons het recht voor om de werkzaamheden op te schorten totdat de werkplaats in orde is gebracht, zonder dat enige feitelijke compensatie of vertragingsschadevergoeding aftrekbaar is.

In verband met deze algemene verplichting op het gebied van gezondheid en veiligheid is de koper in het bijzonder verplicht ervoor te zorgen dat hij het volgende doet:

 • Informeer ons over eventuele specifieke risico's in verband met hun werkzaamheden voordat ze beginnen, met name door het opstellen van een veiligheidsplan met een beoordeling van de risico's, en door het vervolgens te actualiseren;

 • Neem deel aan alle veiligheidsbijeenkomsten die door de werfleider worden georganiseerd;

 • Coördineer de activiteiten met die van de belangrijkste opdrachtgever en van de andere ondernemers en neem daarbij de nodige veiligheidsmaatregelen;

ARTIKEL 13. SCHORSING, BEËINDIGING

De koper heeft niet het recht om de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of te beëindigen, behalve in geval van overmacht of wanneer de situatie van dien aard is dat het voortbestaan van het bedrijf in reëel gevaar is en dit door beide partijen wordt erkend.

Alle omstandigheden die onafhankelijk van de bedoelingen van een van de partijen plaatsvinden en die de uitvoering van deze laatste of een deel van deze laatste belemmeren, vormen gevallen van overmacht, zoals met name: sociaal conflict, brand, mobilisatie, inbeslagname, embargo, valutabeperkingen, gebrek aan vervoer, algemeen tekort aan grondstoffen, beperkingen in het energieverbruik, enz. De partij die zich op bovengenoemde omstandigheden beroept, is verplicht de andere partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van het optreden en de beëindiging van deze omstandigheid. Het bestaan van deze omstandigheden ontslaat de partijen van alle aansprakelijkheid, voor zover van toepassing, voor het gedeelte dat door het geval van overmacht wordt beïnvloed.

ARTIKEL 14. GESCHILLEN

Elk geschil met betrekking tot deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en de contracten waarop ze van toepassing zijn, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel en, in voorkomend geval, van het Vredegerecht van het 1ste Kanton Brussel.