Algemene voorwaarden voor gebruik van de website  

 

Preambule

De onderhavige sites zijn toegankelijk via de domeinnamen www.macq.eu, mobility.macq.eu en engineering.macq.eu en worden beheerd overeenkomstig de Belgische wetgeving.
Het gebruik van deze sites wordt geregeld door de onderhavige algemene voorwaarden.
Door de sites te gebruiken erkent u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en ze zonder voorbehoud te hebben aanvaard
Wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel misbruik van onze sites.


1. Informatie op de websites

1.1. De sites worden ter beschikking gesteld door Macq N.V. (BCE n° BE0402 226 831), ingeschreven in het rechtspersonenregister van BRUSSEL in BELGIE (hierna "Macq N.V.") en waarvan het hoofdkantoor gevestigd is op het volgende adres :

Luchtschipstraat 2

1140 Brussel

België


2. Toepassing van de algemene gebruiksvoorwaarden

2.1. Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna "Algemene Voorwaarden") zetten de rechten, verplichtingen en beperkingen uiteen die op u als gebruiker (hierna "Gebruiker") van toepassing zijn bij uw toegang tot onze websites www.www.macq.eu, mobility.macq.eu en engineering.macq.eu (hierna "de Sites") en alle diensten die via hen worden aangeboden (hierna "de Diensten").


2.2. De toegang tot en/of het gebruik van de Sites impliceert de aanvaarding met onmiddellijke ingang van de Algemene Gebruiksvoorwaarden en de eventuele wijzigingen ervan, onverminderd de bijzondere contractuele voorwaarden die eventueel van toepassing zijn.


2.3. De nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden met de geldende wettelijke of reglementaire bepalingen, zal geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen.


2.4. De inhoud van de Sites, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden, kan naar goeddunken van Macq N.V. worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De Gebruiker is gebonden door dergelijke wijzigingen, indien die er zijn, en wordt geacht de hierin aangebrachte wijzigingen regelmatig na te kijken.


2.5. Indien u vragen heeft over Macq S.A. of de Sites, kan Macq S.A. gecontacteerd worden via e-mail op: contact@www.macq.eu.


3. Beschikbaarheid van de terreinen

3.1 Macq N.V. behoudt zich het recht voor om op elk moment enig element van de Sites te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, met inbegrip van de beschikbaarheid van enige functionaliteit, database en/of inhoud.


3.2 Macq N.V. is niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor de beëindiging of permanente of tijdelijke opschorting van een of alle Sites.


4. Beperkingen van de aansprakelijkheid

4.1. De informatie op deze Sites is zo nauwkeurig mogelijk en de Sites worden periodiek bijgewerkt, maar kunnen onnauwkeurigheden, weglatingen of leemten bevatten.


4.2. Indien de Gebruiker een tekortkoming, fout of wat een storing lijkt vaststelt, kan hij dit aan Macq N.V. melden door het probleem zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven (probleem met de pagina, type computer en gebruikte browser, enz.) op het e-mailadres contact@macq.eu.


4.3. Bijgevolg kan Macq N.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de computer van de gebruiker of voor het verlies van gegevens als gevolg van het downloaden.


4.4. De sites bevatten hyperlinks naar andere sites. Macq N.V. kan niet garanderen dat deze websites een privacybeleid hanteren dat in overeenstemming is met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De gebruiker wordt daarom verzocht dit zelf na te gaan door de bepalingen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen die op elke website moeten staan. Macq N.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hyperlinks die in het kader van de sites worden gelegd en die leiden naar andere bronnen op het internetnetwerk.


5. Vertrouwelijkheid van uitgewisselde informatie en persoonsgegevens - Cookies

5.1. De persoonsgegevens die de Gebruiker verstrekt wanneer hij contact opneemt met Macq N.V. of om informatie verzoekt, worden door Macq N.V. alleen verwerkt om aan het verzoek van de Gebruiker te voldoen. De persoonsgegevens van de Gebruiker zullen niet aan derden worden meegedeeld zonder de toestemming van de Gebruiker.

Persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven aan het personeel dat belast is met de behandeling van de aanvragen. Deze gegevens mogen aan personen buiten Macq S.A. worden meegedeeld wanneer dit noodzakelijk is voor de behandeling van het verzoek van de Gebruiker.

Indien de Gebruiker weigert bepaalde essentiële gegevens te verstrekken, is het mogelijk dat Macq N.V.. het verzoek niet kan verwerken.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, kan elke persoon die betrokken is bij de verwerking van gegevens, zijn persoonsgegevens raadplegen, ze laten verbeteren of, indien hij daarvoor goede redenen heeft, ze laten schrappen. Daartoe kan hij een verzoek indienen via het online formulier op onze sites onder de rubriek "GDPR / Privacy & Cookiebeleid".

Meer informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunt u verkrijgen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gevestigd te Hoogstraat 139, 1000 Brussel, België.


5.2. Zoals vereist door artikel 129, 1° van de wet op de elektronische communicatie van 13 juni 2005, heeft Macq N.V. de intentie de bezoekers van de Sites te informeren over het gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van de computer van de gebruiker van de Sites. Zij bevatten informatie zoals de taalvoorkeur van de gebruiker, zodat de gebruiker deze informatie niet opnieuw hoeft in te voeren bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies maken een optimale grafische weergave mogelijk, andere zorgen ervoor dat een internettoepassing goed functioneert. Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer installeert, kunt u uw browser zo instellen dat hij dit niet doet door de specifieke instructies van de browser te volgen.

Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat sommige afbeeldingen niet correct worden weergegeven of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.


6. Intellectuele Eigendom

6.1. De namen, afbeeldingen, logo's of andere onderscheidende tekens die op de sites voorkomen en die Macq N.V., haar partners of derden of hun producten en diensten identificeren, en in het bijzonder de merken, zijn inhoud die beschermd is door het merkenrecht en/of het auteursrecht.

De algemene structuur, redactionele inhoud, afbeeldingen, geluiden, video's of multimedia, gebruikte software en databanken en alle andere inhoud die op de sites wordt gepresenteerd, worden beschermd door het auteursrecht, naburige rechten en/of het sui generis recht van de producent van de databank.

Macq N.V., haar partners of derden zijn de enige eigenaars van de voornoemde intellectuele eigendomsrechten op alle op de sites gepresenteerde inhoud.

Behoudens de beperkende toepassing van wettelijke uitzonderingen, is elk gebruik, reproductie of weergave, geheel of gedeeltelijk, van de onderscheidende tekens of inhoud op de sites zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Macq N.V., haar partners of derden, verboden en vormt een burgerlijk en strafrechtelijk delict van namaak.


6.2. De gebruiker verbindt zich ertoe om geen enkele copyrightvermelding of enig ander eigendomsrecht of label of merknaam die op de sites of een deel ervan voorkomt of erin is geïntegreerd, te wijzigen, te vernietigen, onleesbaar te maken of te verwijderen.


7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

7.1. De Algemene Voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht.


7.2. De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd.