ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN


ARTIKEL 1 - TOEPASSINGSVELD EN TERMINOLOGIE

1.1. De onderhavige voorwaarden beheersen alle bestellingen voor aankopen of huurcontracten geplaatst door Macq N.V., haar vestigingen en dochtervennootschappen en, wanneer deze ondernemingen optreden als penvoerder daarvan, de tijdelijke vennootschappen en de samenwerkingsovereenkomsten waarvan zij deel uitmaken (hierna genoemd de “Bestelling”).

1.2. Daarin wordt Macq N.V. de “Onderneming” genoemd en de bestemmeling van de Bestelling de “Leverancier”.

1.3. De Bestelling van de "Opdrachtgever" aan de Onderneming wordt het “Hoofdcontract” genoemd.

1.4. Wanneer de Bestelling tegelijkertijd betrekking heeft op leveringen en werken/diensten, dan wordt het zowel beheerst door de Algemene Voorwaarden van Uitvoering als door de onderhavige Algemene Aankoopvoorwaarden van de Onderneming.

 

ARTIKEL 2 – ORDERVOORWAARDEN

2.1. De Bestelling wordt beheerst door de voorwaarden die zijn opgenomen hetzij in een bestelbon gericht aan de Leverancier, hetzij in een contract ondertekend door de beide partijen. Elke Bestelling wordt daarenboven beheerst door onderhavige Algemene Aankoopvoorwaarden. De bestelbon of het contract en onderhavige Algemene Aankoopvoorwaarden vormen samen één geheel.

2.2. Wanneer de Bestelling wordt geplaatst in het kader van een Hoofdcontract, zijn de technische en administratieve voorschriften van het Hoofdcontract en zijn bijlagen eveneens van toepassing (‘back-to-back’). De Bestelling zal in dit geval worden uitgevoerd in overeenstemming met zowel de technische clausules die het Hoofdcontract beheersen (met inbegrip van de plannen, de beschrijvende documenten, de garantie- en uitvoeringsvereisten, enz.) als de administratieve clausules, zowel de algemene als de bijzondere, die het Hoofdcontract beheersen, met als enige uitzondering de bepalingen die eigen zijn in de relatie met Opdrachtgever, zoals de prijzen. Tenzij andersluidend bepaald, worden de boetes die in het Hoofdcontract zijn uitgedrukt in percentages van de contractprijs berekend op die van de Bestelling. De Leverancier wordt geacht volledig kennis te hebben genomen van de bepalingen van het Hoofdcontract, de gelegenheid te hebben gehad deze te bestuderen en ermee rekening te hebben gehouden in zijn aanbod en ontslaat de Onderneming ervan deze in de Bestelling te hernemen.

2.3. In geval van tegenspraak tussen de voorwaarden zoals vermeld in de bestelbon of het contract en onderhavige voorwaarden, dan hebben de bestelbon of het contract voorrang op onderhavige Algemene Aankoopvoorwaarden, en heeft het geheel van deze voorwaarden voorrang op de voorwaarden van het Hoofdcontract.

2.4. Elke Bestelling wordt geplaatst aan de hierboven vermelde voorwaarden die als enige van toepassing zijn, met uitsluiting van de algemene of de bijzondere voorwaarden van de Leverancier – zelfs wanneer deze bepalen dat alleen zij van toepassing zijn en waarbij de Leverancier geacht wordt daarvan af te zien. Indien de Bestelling een aanbod van de Leverancier vermeldt of daarnaar verwijst, dan is zulke verwijzing louter indicatief en wijzigt zij nergens de hiërarchie van de voorwaarden zoals hierboven bepaald.

 

ARTIKEL 3 - TOTSTANDKOMING VAN DE BESTELLING

3.1. Elke Bestelling en elke wijziging van de Bestelling dient schriftelijk te zijn opgesteld en behoorlijk te zijn ondertekend door de bevoegde aangestelde van de Onderneming. De Onderneming erkent geen mondelinge bestellingen.

3.2. Wanneer de Bestelling wordt geplaatst door een bestelbon van de Onderneming, dan is deze laatste daartoe pas gebonden na ontvangst van het ontvangstbewijs van het onvoorwaardelijk door de Leverancier voor akkoord ondertekende formulier. Deze ontvangstbevestiging is eveneens van toepassing op de bijlagen vermeld in of toegevoegd aan de bestelbon. Het laattijdig terugsturen van de ontvangstbevestiging heeft geen gevolgen voor de uitvoeringstermijnen. Het feit dat de Onderneming niet zou reageren op enig voorbehoud geformuleerd in het ontvangstbewijs van de Bestelling mag niet worden geïnterpreteerd als een stilzwijgende aanvaarding van dit voorbehoud. Het is aan de Leverancier om het voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord van de Onderneming met dit voorbehoud te bekomen. Eventuele opmerkingen dienen schriftelijk te zijn opgesteld en aan de Onderneming te worden betekend binnen de acht dagen na het versturen van het bestelformulier. De opmerkingen dienen expliciet en gedetailleerd te worden beschreven. Opmerkingen die werden geformuleerd onder de vorm van een “bevestiging” en die zich beroepen op de voorwaarden van de Leverancier of door een algemene verwijzing naar deze voorwaarden, worden als nietig beschouwd. Na het vervallen van deze termijn wordt de Bestelling beschouwd als zijnde aanvaard zonder voorbehoud.

3.3. Indien de Bestelling nog vooraleer het ontvangstbewijs door de Onderneming werd ontvangen, een begin van uitvoering zou kennen, bijvoorbeeld via een facturatie of een prestatie, dan wordt de Leverancier onweerlegbaar geacht de bepalingen van de Bestelling stilzwijgend in hun geheel te hebben aanvaard.

 

ARTIKEL 4 – LEVERINGSTERMIJNEN

4.1. De leveringstermijn, inclusief deze voor het overhandigen van de bijhorende documenten, vormt voor de Onderneming een essentieel element. De niet-naleving van deze termijn vormt een ernstige inbreuk op de Bestelling. Wanneer de Bestelling deel uitmaakt van een Hoofdcontract verbindt de Leverancier er zich toe de Bestelling te leveren binnen een termijn die de Onderneming in staat stelt om de planning van het Hoofdcontract na te leven.

4.2. In geval van vertraging kan de Leverancier zich enkel beroepen op overmacht voor zover deze zijn voorzien in het Hoofdcontract en erkend zijn door de Opdrachtgever. In het laatstgenoemde geval zal de Leverancier enkel uitstel worden verleend voor zover de Opdrachtgever de Onderneming toestaat de termijn te verlengen op grond van de omstandigheden ingeroepen door de Leverancier.

4.3. Indien de Leverancier de Bestelling niet heeft geleverd binnen de voorziene termijn en, behoudens in geval van overmacht, naar behoren erkend door de Onderneming, dan is de Leverancier, louter door het feit van het verstrijken van de termijn, een laattijdigheidsboete verschuldigd aan de Onderneming. De berekening van deze boete wordt nader omschreven in de bestelbon of het contract. In het geval de bestelbon of het contract hierover niets vermelden, is de boete gelijk aan 1 % van het bedrag van de Bestelling per kalenderdag vertraging met een maximum van 10 % van dit bedrag. De boete is opeisbaar ongeacht of de Opdrachtgever een boete oplegt aan de Onderneming. Deze boetes worden automatisch in mindering gebracht van alle aan de Leverancier te betalen sommen.

4.4. De Onderneming behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om bijkomend voor alle andere rechtstreekse en onrechtstreekse schade die zij hierdoor lijdt op de Leverancier te verhalen overeenkomstig het gemeen recht. 

4.5. Als de vertraging de uitvoeringstermijn van het Hoofdcontract in het gedrang brengt en de Onderneming door de Opdrachtgever verplicht wordt vertragingsboetes of andere lasten te betalen, zal de Leverancier daarenboven - op eenvoudige kennisgeving door de Onderneming – deze laatste vrijwaren voor alle boetes, straffen en schadevergoedingen bepaald door de Opdrachtgever.

4.6. Onverminderd het bovenstaande is de Onderneming tevens gerechtigd de Bestelling geheel of gedeeltelijk per aangetekend schrijven te verbreken zonder enige vergoeding te zijner laste en zonder de tussenkomst van een rechtbank, en/of voor de afwerking van de Bestelling op kosten en risico van de Leverancier zich tot een andere Leverancier te wenden en/of alle door het lastenkohier van de Hoofdcontract voorziene maatregelen te nemen.

 

ARTIKEL 5 – VERZENDING, VERPAKKING, LEVERING EN PLAATS VAN LEVERING

5.1. Tenzij anders overeengekomen in de bestelbon of het contract, zal de Bestelling worden geleverd tijdens de gewone werkuren in overeenstemming met de Incoterms 2020 DDP (Delivered Duty Paid), op de plaats zoals gedefinieerd in de bestelbon of overeenkomst, of, indien zodanige plaats niet is gedefinieerd, op de vestiging van de Onderneming vermeld op de bestelbon.

5.2. De bestelling behelst de in de bestelbon of het contract vermelde goederen, diensten en al wat ertoe behoort, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, zodat de Levering klaar is voor gebruik met alle noodzakelijke of nuttige toebehoren, overeenkomstig hun bestemming en optimaal gebruik. Zij zal worden vergezeld van de nodige opbouw-, gebruiks- en onderhoudshandleidingen, alle van toepassing zijnde licenties, vergunningen, certificaten en documentatie alsook van de bijzondere veiligheidsvoorschriften. Deze documenten zullen worden opgesteld in de taal voorgeschreven door de bestelbon en bij afwezigheid van enige aanwijzing dienaangaande in het Nederlands en in het Frans.

5.3. De Leverancier is verantwoordelijk voor de maten die hij ter plaatse opgenomen heeft; hij wordt geacht binnen de grenzen van zijn specialiteit een controle te hebben gehouden op de maten en plannen die hem werden overhandigd door de Onderneming en zal zonder verwijl aan deze laatste iedere fout of gebrek doen opmerken.

5.4. De Leverancier draagt zorgt voor deugdelijke verpakking van de te leveren goederen. Deze verpakking dient bij aflevering onbeschadigd te zijn. De verpakking dient van de daartoe geëigende merken te worden voorzien en dient op verzoek van de Onderneming op eigen kosten van de Leverancier te worden teruggenomen.

5.5. Direct bij het lossen van de Bestelling dient de Leverancier een vrachtbrief c.q. pakbon aan te bieden, teneinde die door een daartoe vanwege de Onderneming gemachtigde te doen ondertekenen.

 

ARTIKEL 6 – AANVAARDING, EIGENDOMSOVERDRACHT EN OVERDRACHT VAN RISICO

6.1. De loutere levering kan niet worden beschouwd als aanvaarding. De Onderneming zal niet gehouden zijn de kwaliteit van goederen meteen bij de levering te controleren en/of te keuren, doch zal een redelijke termijn krijgen om gebreken of niet conformiteit te melden. De ondertekening van de vrachtbrief, de goedkeuring van de hoeveelheden of enige betaling impliceert geenszins de aanvaarding van de geleverde goederen en ontslaat de Leverancier niet van enige garantieverplichting en/of aansprakelijkheid.

6.2. Voor leveringen met installatie, inwerkinstelling, software of diensten vindt de aanvaarding alsook de risico-overdracht plaats op het moment van de (voorlopige) oplevering, tenzij anders overeengekomen in de bestelbon of het contract. Voor andere leveringen gebeurt de risico – overdracht op het ogenblik van de in ontvangst name van de levering door de Onderneming.

6.3. De Onderneming wordt eigenaar van de geleverde goederen bij levering daarvan op de in de bestelbon of het contract vermelde plaats. Indien de bestelbon of overeenkomst voorziet in vooruitbetaling gaat de eigendom na betaling over op de Onderneming. Het risico blijft evenwel bij de Leverancier tot het moment van de aanvaarding.

 

ARTIKEL 7 – INSPECTIES

De Leverancier draagt er zorg voor dat de Onderneming of diens vertegenwoordiger de mogelijkheid heeft om in ieder stadium van het aankoopproces de kwaliteit van de goederen alsook het vervaardigingsproces te inspecteren. De inspectie of de testen ontslaat de Leverancier niet van enigerlei verplichting of aansprakelijkheid onder deze overeenkomst. Bovendien kan de Onderneming in geval van niet conformiteit de Bestelling ontbinden en de goederen weigeren.

 

ARTIKEL 8 – TECHNISCHE GARANTIES

8.1. De Leverancier garandeert dat i) hij eigenaar is van de goederen, ii) de goederen vrij en onbezwaard zijn van elke zekerheidsstelling, verpanding, hypotheek of andere rechten van derden, iii) de goederen nieuw gefabriceerd en ongebruikt zijn, iv) de goederen in overeenstemming zijn met de geldende wetten, regelgeving, technische normen en veiligheidsvereisten, v) de goederen vrij zijn van gebreken en vi) de goederen geschikt zijn voor het beoogde doel.

8.2. Voor zover geen wettelijk voorgeschreven bepalingen voorzien in een langere periode en tenzij andersluidend overeengekomen, zullen de goederen alsook de hierbij geleverde diensten gewaarborgd worden voor minstens twee (2) jaar, te rekenen vanaf de aanvaarding van de Bestelling, voor wat betreft de goede werking, en daarbij tevens beantwoorden aan de gemelde prestatievermogen, en gevrijwaard blijven van gebreken, ongeacht de aard of de oorsprong ervan.

8.3. Indien de Onderneming tijdens deze garantieperiode de Leverancier op de hoogte stelt dat bepaalde goederen en diensten niet voldoen aan de in dit artikel gespecifieerde garanties, zal de Leverancier op zijn kosten en naar goeddunken van de Onderneming onverwijld ofwel i) het gebrek herstellen, of ii) de levering(en) en/of diensten vervangen. In dat geval zal een nieuwe en zelfde garantieperiode beginnen lopen vanaf herstel of vervanging. De Onderneming kan eveneens ervoor opteren om iii) een prijskorting te vragen, iv) de overeenkomst volledig of gedeeltelijk te ontbinden ten laste van de Leverancier, v) schadevergoeding te eisen of vi) zelf elke herstelling, dan wel vervanging uit te voeren of dienst opnieuw te verlenen op kosten van de Leverancier.

8.4. Indien het naar de mening van de Onderneming zou gaan om een ernstig (prestatie)gebrek dan wel een gebrek dat zich mogelijks zou kunnen herhalen, dan heeft de Onderneming het recht hetzij van de Leverancier te eisen dat hij alle goederen en diensten geleverd in het kader van de Bestelling volledig vervangt of herstelt (waarbij een nieuwe en zelfde garantieperiode begint te lopen) dan wel de volledige bestelling te ontbinden.

8.5 Met vervanging wordt niet enkel de materiële vervanging bedoeld van datgene wat defect blijkt maar ook de demontage, het vervoer en alle daarbij horende kosten (douane, taksen, etc.), de montage, en de heringebruikstelling die noodzakelijk zijn in het kader van de vervanging.

8.6. De Leverancier zal de Onderneming schadeloos stellen en vrijwaren voor alle directe en indirecte kosten, de schade en de verliezen ten gevolge zulke garantieaanspraak.

8.7. Zelfs nadat de garantieperiode is verstreken blijft de Leverancier aansprakelijk voor verborgen gebreken op grond van en in overeenstemming met art. 1641 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN

9.1. De Leverancier draagt de volledige verantwoordelijkheid en zal de Onderneming, zonder enige beperking, schadeloos stellen en vrijwaren voor alle directe alsook indirecte schade, kosten (met inbegrip van transport, demontage, hermontage en de heringebruikstelling), verliezen alsook verdedigingskosten die het gevolg zijn van een schending door de Leverancier van onderhavige overeenkomst dan wel het gevolg zijn van een gebrek of niet conformiteit in de goederen.

9.2. De Leverancier zal de Onderneming vrijwaren alsook verdedigen tegen alle klachten van de Opdrachtgever, derden alsook tegen elke eis gebaseerd op de productaansprakelijkheid.

9.3. De Leverancier is verplicht om op zijn kosten bij een verzekeringsmaatschappij van aanzien met maatschappelijke zetel in de Europese Unie en erkend in België minimaal de hierna vermelde verzekeringen af te sluiten ter dekking van zijn aansprakelijkheid waarvan hij op eenvoudig verzoek de attesten zal voorleggen ten bewijze: i) burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor een minimum van 2.500.000€ per schadegeval, ii) een arbeidsongevallenverzekering en iii) een motorrijtuigverzekering. De Leverancier is bovendien verplicht om op zijn kosten alle verzekeringen af te sluiten zoals aangegeven in de Bestelbon of het contract. De vrijstellingen blijven ten laste van de Leverancier.

9.4. De Leverancier verklaart hierbij alle bepalingen inzake afstand van verhaal die door de Onderneming werden onderschreven tegenover de Opdrachtgever te zullen naleven en maakt zich sterk voor de naleving van deze bepalingen door zijn verzekeraar.

 

ARTIKEL 10 – PRIJS

De Leverancier levert de goederen (alsmede de bijhorende diensten en alles wat er toe behoort) tegen de in de Bestelbon of overeenkomst genoemde prijzen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen i) forfaitair, ii) vast en niet herzienbaar, iii) exclusief eventuele BTW maar iv) inclusief alle andere belastingen, rechten, heffingen, (licentie)vergoedingen en overige kosten waaronder doch niet uitsluitend het transport, de verpakkingen, de verzekeringen, de attesten, de certificaten, de handleidingen en overige gebruikersdocumenten opgesteld in de taal vermeld in de bestelbon, en bij gebreke hieraan, in het Nederlands en Frans.

 

ARTIKEL 11 – FACTURATIE

Elke bestelling maakt het voorwerp uit van een aparte factuur, gericht aan de maatschappelijke zetel van de Onderneming. De factuur vermeld het bestelnummer op de Bestelbon, zal vergezeld zijn van de nodige bewijsstukken en van alle andere documenten zoals bepaald in de Bestelbon of overeenkomst. Facturen die niet voldoen aan deze voorschriften kunnen worden geweigerd en teruggestuurd. In dit geval worden zij geacht op geldige wijze te zijn geprotesteerd.

 

ARTIKEL 12 – BETALING

12.1.De betalingstermijn vangt aan op het ogenblik dat de Onderneming in het bezit is van een regelmatig opgestelde en volledige factuur. Behoudens specifieke voorwaarden zijn de facturen van de Leverancier betaalbaar negentig (90) dagen na het einde van de maand van de ontvangst door de Onderneming van het regelmatig opgestelde document. De ontvangstdatum van de factuur zal bepaald worden door de stempel van de Onderneming. 

12.2. Betaling geschiedt middels storting op de rekening van de Leverancier op de standaardvervaldag voor betaling van de leveranciers van de Onderneming, dit wil zeggen de 10e van de maand volgend op de factuurvervaldatum (of, indien de 10e geen bankwerkdag is, op de eerstvolgende bankwerkdag die daarop volgt). In geval deze termijnen zouden worden overschreden, kan de Leverancier na ingebrekestelling aanspraak maken op een interest berekend aan de wettelijke interestvoet vanaf de betaalvervaldatum. De Onderneming is in geen geval forfaitaire schadevergoedingen of boetebedingen verschuldigd.

 

ARTIKEL 13 – FINANCIËLE GARANTIES

13.1. Voor zover de Bestelbon of het contract hierin uitdrukkelijk voorziet, zal de Leverancier als waarborg voor de goede uitvoering van de Bestelling en voor de volledige duur ervan, een bankgarantie vestigen bij een financiële instelling van internationaal aanzien gevestigd in België om de Onderneming, op diens eerste verzoek, de uitbetaling te verzekeren van de in de bestelbon of het contract bepaalde som of, bij ontstentenis van zulke bepaling, van een som gelijk aan 10 % van het oorspronkelijk bedrag van de Bestelling.

13.2. De bankgarantie is onherroepelijk, autonoom en onvoorwaardelijk opgesteld. Alle daarmee verband houdende kosten worden uitsluitend gedragen door de Leverancier. De originelen van de garantiebrieven worden aan de Onderneming overgemaakt binnen de termijn bepaald in de bestelbon of het contract of, bij ontstentenis van enige bepaling, binnen de 30 dagen vanaf de datum van het formulier of de overeenkomst waarin de Bestelling wordt geacteerd.

13.3. In geval van afroep van de hierboven omschreven bankgarantie, stelt de Leverancier onverwijld een nieuwe bankgarantie. In geval van een aanzienlijke verhoging van de waarde van de Bestelling kan de Onderneming de uitgifte vragen van een bijkomende bankgarantie die het totaal gegarandeerde bedrag op 10 % van de huidige waarde van de Bestelling brengt.

13.4. De bankgarantie wordt vrijgegeven op vraag van de Leverancier op de vervaldatum en aan de voorwaarden bepaald in de Bestelling of, bij ontstentenis van enige bepaling wat dat betreft, bij de definitieve oplevering door de Opdrachtgever zoals bepaald in het Hoofdcontract. Indien de Bestelling een “if and when”-Order betreft, wordt de bankgarantie vrijgegeven wanneer de Opdrachtgever de overeenstemmende garanties heeft vrijgegeven die door de Onderneming ten voordele van de Klant werden aangebracht.

13.5. In geval de Leverancier in gebreke zou blijven met de uitgifte van deze bankgaranties, heeft de Onderneming het recht om hetzij de uitgifte van deze garanties te eisen, hetzij op alle aan de Leverancier te betalen sommen een afhouding uit te voeren tot de afgehouden bedragen gezamenlijk het bedrag vormen dat gelijk is aan dat van de niet aangebrachte garantie en deze fondsen aan te houden, zonder interesten, tot de vervaldagen van de voorziene vrijgave voor de bankgaranties.

 

ARTIKEL 14 – OVERDRACHT

Behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de Onderneming, heeft de Leverancier niet het recht de Bestelling of delen ervan (inclusief enige financiële vorderingen op de Onderneming) toe te wijzen, over te dragen, te bezwaren of uit te besteden.

 

ARTIKEL 15 – OPSCHORTING, VERBREKING EN BEËINDIGING

15.1. De beslissing van de Opdrachtgever om het Hoofdcontract te schorsen of te beëindigen of elke andere handeling met hetzelfde gevolg, machtigt de Onderneming ertoe de Bestelling te schorsen of te beëindigen.

15.2 Tenzij dat is toe te schrijven aan een zware en door de Onderneming erkende fout, zal dergelijke opschorting of verbreking geen aanleiding geven tot een schadeloosstelling van de Leverancier, tenzij in het geval door de Opdrachtgever een schadevergoeding werd betaald aan de Onderneming uit hoofde van de opschorting of de verbreking van het Hoofdcontract, in welk geval zulk bedrag kan worden verdeeld tussen de Onderneming en haar verschillende Leveranciers naar evenredigheid met het belang van de bewezen schade van de Leverancier in verhouding tot de schade hierdoor geleden door de Onderneming en die van de andere Leveranciers.

15.3. Indien de Leverancier zijn verplichtingen niet nakomt of wanneer de Bestelling niet tijdig wordt uitgevoerd, heeft de Onderneming het recht, om vanaf vijf werkdagen na het versturen van een aangetekende ingebrekestelling die zonder gevolg is gebleven, om van rechtswege en zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter en onverminderd het recht van de Onderneming om bijkomende schadevergoedingen en interesten te eisen, hetzij de Bestelling te ontbinden lastend de Leverancier zonder recht op enige schadevergoeding voor deze laatste, hetzij de Bestelling te laten leveren door een derde partij op kosten en risico van de Leverancier.

15.4. In geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, vereffening, overlijden, verbod, stopzetting of feitelijke beëindiging van de activiteiten en in alle gevallen die tot gevolg hebben dat de Leverancier verhinderd wordt de werken te voltooien, heeft de Onderneming het recht om, tenzij andersluidend bepaald door de wet, naar eigen goeddunken onderhavige Bestelling te ontbinden door eenvoudige schriftelijke kennisgeving en zonder de tussenkomst van een rechter, of de Bestelling verder te laten uitvoeren door de rechtverkrijgenden aan de voorwaarden van de Bestelling, onverminderd eventuele schadevergoedingen en interesten.

 

ARTIKEL 16 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

16.1. De Partijen verwerken elkaars persoonsgegevens evenals deze van de Opdrachtgever, de (sub)onderaannemer(s) alsook andere bouwactoren, hun personeel, hun medewerkers, hun aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de klanten/leveranciers/onderaannemers, de boekhouding en de veiligheid op de werf. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie, de 30bis aangifte van werken, de aanwezigheidslijst of andere verplichtingen bij overheidsopdrachten) en/of het gerechtvaardigd belang van de relevante Partij.

16.2. De Partijen verbinden zich ertoe om deze persoonsgegevens alleen te verwerken met het oog op de voormelde doeleinden en dit in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming alsook alle vigerende wetten, decreten, verordeningen ter uitvoering ervan. Zij zullen deze persoonsgegevens alleen doorgeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking.

16.3. De Partijen zullen de nodige voorzorgen nemen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere ongeoorloofde toegang, diefstal, vernietiging, verlies, wijziging, verstrekking, reproductie of verspreiding, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig.

16.4. De Leverancier verbindt zich er toe dezelfde verplichtingen op te leggen aan de ondernemingen en organisaties waarop hij beroep doet. 

16.5. Elke Partij heeft kennis van zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst de Onderneming uitdrukkelijk naar de Data Protection Notice, zoals terug te vinden op zijn website www.spie.be De andere Partij bevestigt kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en de inhoud ervan te aanvaarden.

 

ARTIKEL 17 – VERTROUWELIJKHEID EN GEHEIMHOUDING

17.1. De Leverancier is verplicht alle gegevens en informatie die zij tijdens de looptijd van de overeenkomst heeft verkregen van de Onderneming of de Opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen en geheim te houden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijk akkoord. Deze overgemaakte gegevens en informatie blijven eigendom van de Onderneming en de Leverancier zal deze uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor de overeenkomst is aangegaan.

17.2. De Leverancier draagt er zorg voor dat zijn personeel, zijn aangestelden alsook iedere derde waarop hij zich beroept bij de uitvoering van de Bestelling, onderworpen zijn en voldoen aan dezelfde vertrouwelijkheids- en geheimhoudingsverplichting als die van toepassing op de Leverancier waarbij deze laatste tevens hoofdelijk aansprakelijk is voor alle inbreuken.

17.3. De Leverancier zal passende maatregelen nemen tegen ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking van deze vertrouwelijk gegevens en dit in overeenstemming met een standaard van bescherming in de desbetreffende industrie dan wel op dezelfde manier en in dezelfde mate dat de Leverancier haar eigen vertrouwelijke bedrijfsinformatie beschermd, welk standaard hoger is.

 

ARTIKEL 18 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

18.1. Tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, werkmethoden en procedures die door de Onderneming zijn verstrekt, blijven eigendom van de Onderneming en mogen door de Leverancier niet worden vermenigvuldigd, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld dan wel openbaar worden gemaakt, of anderszins benut worden dan uitsluitend in het kader van de overeenkomst. Op verzoek van de Onderneming is de Leverancier na levering/oplevering verplicht deze stukken voor eigen rekening aan de Onderneming te retourneren.

18.2. Zaken en werkwijzen die de Onderneming in samenwerking met of in opdracht van de Leverancier heeft ontwikkeld, worden eigendom van de Onderneming en mogen uitsluitend na schriftelijke toestemming van de Onderneming, aan derden ter beschikking worden gesteld. De bij deze ontwikkeling door de Onderneming verworven kennis staat uitsluitend aan de Onderneming ter beschikking en wordt door de Leverancier niet aan derden bekendgemaakt of ten behoeve van zichzelf en/of derden gebruikt, tenzij de Onderneming voorafgaand aan dat gebruik schriftelijk toestemming heeft gegeven. De Leverancier draagt, voor zover nodig, bij voorbaat onvoorwaardelijk en om niet de intellectuele eigendomsrechten over aan Onderneming, welke overdracht de Onderneming aanvaardt. Indien voor de overdracht of de aantekening in relevante registers een akte, dan wel een andere formele handeling noodzakelijk is, zegt de Leverancier reeds nu voor alsdan zijn onvoorwaardelijke medewerking daaraan toe, respectievelijk geeft nu reeds voor alsdan onherroepelijk volmacht aan Onderneming die overdracht dan wel aantekening (of andere formele handeling) te doen bewerkstelligen.

18.3. Voor zover terzake van door de Leverancier geleverde goederen of prestaties, intellectuele eigendomsrechten van toepassing zijn, waarvan de Leverancier kan bewijzen dat die voorafgaand aan inwerkingtreding van de overeenkomst reeds bestonden en in eigendom waren bij de Leverancier of dat zij onafhankelijk van (de uitvoering van) de overeenkomst zijn ontwikkeld, berusten die intellectuele eigendomsrechten bij de Leverancier. De Leverancier verleent aan de Onderneming een nietexclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, wereldwijd en overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van dergelijke intellectuele eigendomsrechten voor enig doel dat verband houdt met het bedrijf of de activiteiten van de Onderneming. Dit gebruiksrecht van de Onderneming omvat mede het recht zodanig gebruiksrecht te verschaffen aan haar (mogelijke) afnemers of aan andere derden met wie zij relaties onderhoudt in verband met de uitoefening van haar bedrijf.

18.4. De Leverancier garandeert dat het uitvoering van de Bestelling geen inbreuk zal maken op intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, modellenrecht, merkenrecht) van de Onderneming en/of derden. De Leverancier vrijwaart de Onderneming tegen aanspraken van derden wegens inbreuk op deze rechten alsmede alle gevolgschade.

18.5. Het is de Leverancier niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming de handelsnaam en/of het logo van de Onderneming te gebruiken.

 

ARTIKEL 19 – CHARTER, ETHIEK EN VEILIGHEID

19.1. De Onderneming hecht veel belang aan het naleven van zijn ethische beginselen. Dit houdt in dat hij eenzelfde houding verwacht en eist van de partijen met wie hij contracteert. De Leverancier erkent en bevestigt hij een exemplaar van het Charter voor leveranciers en onderaannemers heeft ontvangen. De Leverancier stemt ermee in zijn contractuele verplichtingen uit te voeren in overeenstemming met dit charter.

19.2. Meer in het bijzonder zal de Leverancier ervoor zorgen dat zijn werknemers of aangestelden zich ervan onthouden iedere daad van fraude, corruptie of belangenvermenging te stellen, en geen enkele daad te stellen of houding aan te nemen die de mededinging zou kunnen vervalsen of beperken. Ingeval van inbreuk zal de Onderneming het recht hebben om, tenzij andersluidend bepaald door de wet, naar eigen goeddunken onderhavige Bestelling te ontbinden door eenvoudige schriftelijke kennisgeving en zonder de tussenkomst van een rechter, of de Bestelling verder te laten uitvoeren door de rechtverkrijgenden aan de voorwaarden van de Bestelling, onverminderd eventuele schadevergoedingen en interesten. De Leverancier zal de Onderneming in voorkomend geval bovendien vrijwaren voor alle mogelijke negatieve gevolgen van zijn in gebreke blijven, met inbegrip van de eventuele honoraria van raadslieden.

19.3. De Leverancier voldoet aan en handelt in overeenstemming met alle van toepassing zijnde veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften.

19.4. Wanneer de geleverde goederen bestaan uit werktuigen of beschermingsuitrustingen, zullen zij inzake conceptie, fabricatie en gebruik moeten beantwoorden aan alle voorschriften inzake veiligheid en hygiëne die als dusdanig gevaarlijke werkomstandigheden uitsluiten (zelfs indien niet uitdrukkelijk voorzien door de reglementering). Bij de levering, zal de Leverancier een document afleveren waaruit zal blijken dat aan het voorgaande is voldaan of dat de eventuele vrijstelling voorzien in de reglementering rechtvaardigt.

 

ARTIKEL 20 – EG/CE-MARKERING

Door deze aankoopvoorwaarden te aanvaarden bevestigt de Leverancier dat hij een EG verklaring van conformiteit zal opmaken alsook het EG / CE – markering zal aanbrengen indien dit wordt vereist.

 

ARTIKEL 21 – CHEMISCHE STOFFEN

Leverancier garandeert dat hij volledig op de hoogte is van Verordering EG nr. 1907/2006 inzake de Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen (REACH) die in de Europese Unie worden geïmporteerd, gedistribueerd of gebruikt. De Leverancier garandeert dat, indien en voor zover van toepassing, de goederen of stoffen daarin volledig voldoen aan de eisen van REACH. De Leverancier zal de (pre)registratienummer(s) alsook de Safety Data Sheet (SDS) doorgeven aan de Onderneming. Voor zover de goederen of stoffen daarin onder andere (inter)nationale regelgeving vallen welke het gebruik van chemische stoffen beperken, garandeert de Leverancier dat de goederen of stoffen daarin volledig voldoen aan deze regelgeving.

 

ARTIKEL 22 – COMPENSATIE

Alle schuldvorderingen van de Onderneming op de Leverancier, al dan niet met betrekking tot de Bestelling, worden van rechtswege verrekend met alle nog aan de Leverancier krachtens de Bestelling te betalen sommen. In geval een schuldvordering van de Onderneming niet vaststaat, heeft deze laatste het recht een gepaste provisie af te houden die overeenstemt met het geraamde bedrag, op basis van zijn schuldvordering.

 

ARTIKEL 23 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

23.1. De Bestelling wordt beheerst door het Belgisch recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

23.2. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken en hoven bevoegd in wiens rechtsgebied de maatschappelijke zetel van de Onderneming is gevestigd. Niettemin behoudt de Onderneming zich het recht voor om, wanneer zij optreedt als verzoekster, om de zaak voor eender welke andere bevoegde rechtbank te brengen.

23.3. Wanneer de Onderneming door de Opdrachtgever of een derde wordt aangemaand en/of gedagvaard met betrekking tot werken die door de Leverancier werden uitgevoerd, zal deze laatste vrijwillig tussenkomen als partij in het geschil op het eerste verzoek van de Onderneming, zelfs indien tussen de Onderneming en de Leverancier al een procedure lopende zou zijn.

23.4. In geval de Onderneming contractueel gebonden is door een arbitrageclausule tegenover de Opdrachtgever, dan verbindt de door de Onderneming in vrijwaring opgeroepen Leverancier er zich toe deel te nemen aan deze arbitrageprocedure.