LOW EMISSION ZONE

Maak uw stad groener en haar inwoners gezonder door automatisch toezicht te houden op de naleving van de plaatselijke regelgeving inzake rijbeperkingen. 


De lucht in de grote steden wordt vaak blootgesteld aan vervuiling. Het wegverkeer is verantwoordelijk voor een groot deel van een dergelijke situatie. Om te voldoen aan de EU-normen voor luchtkwaliteit, overwegen veel steden de goedkeuring van een LEZ-programma..

Het doel van de oplossingen voor lage-emissiezones is om alleen milieuvriendelijke voertuigen toe te laten tot een bepaald stedelijk gebied om redenen van luchtkwaliteit, gezondheid en algemeen welzijn. Om ervoor te zorgen dat de voertuigen die zich binnen dit gebied bewegen aan de werkelijke milieubeperkingen voldoen, herkennen intelligente camera's de voertuigen, controleren ze onmiddellijk en automatisch hun ecologische voetafdruk door de overeenkomstige informatie uit een gecentraliseerde voertuigregistratiedatabase op te vragen en beslissen ze uiteindelijk of de voertuigen al dan niet in het betreffende stedelijke gebied mogen rijden. Op deze manier is de gebruiker in staat om onmiddellijk in een kandidatenlijst alle voertuigen te zien die de geldende beperkingen overtreden en om passende sanctiemaatregelen te nemen.

The access to a Low Emission Zone is restricted to certain vehicles, permanently or during certain periods or hours of the day. Furthermore, it is possible to define exceptions, so that some vehicles can still enter certain areas even if they do not comply with the restrictions (white lists).De toegang tot een lage-emissiezone is beperkt tot bepaalde voertuigen, permanent of gedurende bepaalde perioden of uren van de dag. Bovendien is het mogelijk om uitzonderingen te definiëren, zodat sommige voertuigen nog steeds bepaalde gebieden kunnen betreden, zelfs als ze zich niet aan de beperkingen houden (witte lijsten).

Een groot voordeel van deze oplossing is dat het geïnstalleerde intelligente cameranetwerk kan worden gebruikt voor eindeloze andere slimme mobiliteitstoepassingen. Het gebruik van de camera's kan daarom zeer flexibel worden toegepast om ook in te spelen op veranderende behoeften.